Projekt "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy" Poddziałanie 1.1.2 "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych".

 

Projekt "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” realizowany przez pięć jednostek, które dn. 21 kwietnia 2009r. utworzyły Konsorcjum w składzie:

Beneficjent:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – koordynator: Prof. Mariusz. Z. Ratajczak

 

Partnerzy:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – koordynator: dr hab. Ewa Zuba-Surma
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – koordynator: Prof. Michał Tendera
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – koordynator: Prof. Jerzy Kawiak
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie – koordynator: Prof. Leszek Kaczmarek

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 r. – 31 grudnia 2015 r.

 

Projekt ma za zadanie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w medycynie, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie zespołów.

 

Zgłoszenie projektu "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" jest odpowiedzią na cele określone w Krajowym Programie Badań Strategicznych, podkreślające konieczność identyfikacji i badania komórek macierzystych posiadających największą zdolność regeneracyjną. Projekt jest zatem zgodny z celami osi priorytetowej 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a w szczególności Poddziałania 1.1.2, dotyczącego krajowych programów badań strategicznych.